Aktualności

 

 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski – ważniejsze interwencje będące w toku,  według stanu na dzień 1 grudnia 2007 r.

 

Organ

Numer sprawy

Temat

Komisja Europejska

SG(2007)D/692

Wycinka alei starodrzewu wbrew opinii Wojewody, przy drodze Sieraków – Grobia, na obszarze Natura 20000

Burmistrz Międzychodu

GRKW 7635/154/07

GRKW 7635/150/07

Wycinka drzew

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Poznaniu

 

SKO-OŚ-74/2007

SKO-OŚ-75/2007

 

 

Wycinka drzew w Międzychodzie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Poznaniu

 

SKO-OŚ-56/2/2007

 

Wycinka krzewów w Międzychodzie

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

WS.VII.7637-5/07

 

Zasypywanie bagien - przywrócenie środowiska w Kobylnicy gm. Swarzędz działka nr ew. 34 do stanu właściwego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

 

SKO-OŚ 56/2007

 

 

Skarga

na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w sprawie wycinki krzewów bez zezwolenia w Międzychodzie nad jeziorem Miejskim.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

 

SKO-OŚ 127/2007

Skarga

na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu przekraczanie terminów w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej 1736P Sieraków – Grobia.

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

 

SKO-OŚ 128/2007

Skarga

na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu przekraczanie terminów w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej 1736P Sieraków – Grobia

Minister Środowiska

 

KP.III-3.6638-46/07

Zażalenie na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszenia szkody w środowisku polegającej na dokonywaniu przez Dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego nasadzeń w lasach na terenie Obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska PLH 300010 i Wielkopolskiego Parku Narodowego niezgodnych ze składem naturalnej roślinności potencjalnej. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Wojewoda Wielkopolski

KP.III-3.6638-46/07

 

 

KP.III-3.6638-46/07

 

Skarga

na bezczynność Ministra Środowiska w sprawie dokonywania przez Dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego nasadzeń w lasach na terenie Obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska PLH 300010 i Wielkopolskiego Parku Narodowego niezgodnych ze składem naturalnej roślinności potencjalnej. 

 

 

Wójt Gminy Zakrzewo

Ul. Kujańska 5

 77-424 Zakrzewo

PKE-OW 1/IX/07

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kujan nieruchomość oznaczona 9U

 

 

Wojewoda Wielkopolski

FE.VI-5.0717-3/07

 KP.III-1.66330-152/07

KP.III-6638-108/07

 

Działania wobec Starostwa w Międzychodzie w związku z naruszeniem unijnego prawa ochrony przyrody na obszarze Natura 2000, polegającego na wycince alei starodrzewu przy drodze Sieraków – Grobia, wbrew Oświadczeniu Wojewody z dnia 02 lutego 2006 r. oraz wbrew negatywnej opinii Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.01.2007 r.

 

Prokuratury Rejonowa w Gnieźnie

2ds.262/07

Wysypywanie na drogi odpadów budowlanych zanieczyszczonych azbestem

Minister Środowiska

Za pośrednictwem

Wojewody Wielkopolskiego

 

: KP.III-5.6631-197/07

Zażalenie

Na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2007 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszenia szkody w środowisku polegającej na niszczeniu stoków doliny Cybiny we wsi Gortatowo przez ciężkie pojazdy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko dokonane we wcześniejszej współpracy z panem Wojciechem C.

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego

 

TT-RK-6-61-4/2007

Nasadzenia gatunkami drzew niezgodnymi z naturalną roślinnością potencjalną W.P.N.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

DR.IV/7036-124/2007

Naruszenie linii brzegowej jeziora Swarzędzkiego na szkodę Skarbu Państwa

Wojewoda Wielkopolski

SR.VI.4.6617.-183/07

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku w związku z odprowadzeniem ścieków kanałem burzowym do Jeziora Swarzędzkiego.