Nasze cele


Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest niezależną, pozarządową ekologiczną, powołaną w Krakowie w 1980 roku. Klub zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju . Organizacja powstała z inicjatywy ludzi dobrej woli, pracowników nauki będących w opozycji do ówczesnych władz, którzy postanowili przeciwstawić się błędnym decyzjom dotyczącym rozwoju przemysłowego Polski.

 

 

Okręg Wielkopolski PKE powstał 17 października 1980 roku w Poznaniu.

Skład komitetu założycielskiego - XXV - lecie PKE

 

Wyciąg ze Statutu Polskiego Klubu Ekologicznego

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

 

 

Art. 1. Polski Klub Ekologiczny - zwany dalej "Klubem" - jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

Art. 2. Klub zrzesza ludzi dobrej woli, osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Art. 3.1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Kraków.

 

Art. 3.2. Dla realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami państwa.

 

Art. 4. Klub ma prawo powoływania jednostek terenowych pod nazwą Okręgi i Koła na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu. Okręgi Klubu powinny posiadać osobowość prawną po wyrażeniu zgody przez Zarząd Główny. Koło Klubu może uzyskać osobowość prawną po wyrażeniu zgody przez Zarząd Okręgu, zaś w przypadku Koła Samodzielnego przez Zarząd Główny Klubu.

 

Art. 5.Klub może być członkiem krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym profilu działania. Okręgi i Koła mogą się stać takimi członkami jedynie po wyrażeniu zgody przez Zarząd Główny Klubu.

 

Art.6. Zarząd Główny Klubu odrębną umową ustala warunki używania zarejestrowanego znaku Okręgom i Kołom.

 

Art. 7. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Klub do prowadzenia swych spraw może zatrudniać członków i osoby spoza Klubu.

 

Rozdział. II - Założenia programowe, cele i sposoby działania

 

Art. 8. 1. Uznając prawo każdego człowieka do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk, Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz godnych warunków życia i zdrowia człowieka.

 

2. Cele działania Klubu są następujące:

 

•  uznanie zasad zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno- gospodarczej państwa,

•  ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,

3) ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,

4) kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi

między środowiskiem a rozwojem cywilizacji.

5) powszechna edukacja ekologiczna.

 

Art. 9. Klub dla realizacji swych celów:

•  podejmuje inicjatywy, interwencje i działania na rzecz tworzenia i przestrzegania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa w zakresie kształtowania, ochrony i restytucji środowiska, ochrony zdrowia społeczeństwa i zachowania dóbr kultury oraz prawa do informacji o stanie środowiska i przyrody,

•  wspiera wszelkie działania służące przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, czystości biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i

kulturowego oraz zdrowia obywateli, występuje do organów administracji publicznej lub sądów powszechnych o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska na określonym terenie, restytucji lub naprawy zaistniałych w związku z tym szkód,

•  składa organom administracji publicznej wnioski i zastrzeżenia do projektów lokalizacji inwestycji o szkodliwym wpływie na środowisko oraz do przygotowania przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami zachowania i nie powodowania degradacji środowiska i krajobrazu,

•  kiedy uzna to za stosowne opracowuje i przedkłada Parlamentowi oraz organom administracji publicznej raporty o stanie środowiska i zagrożeniach zdrowia społeczeństwa, a także występuje do właściwych władz z propozycjami dotyczącymi ochrony środowiska,

•  współdziała z władzami państwowymi, samorządowymi i terenowymi oraz organami administracji publicznej w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych Klubu,

•  wyraża w formie publikacji, apeli i protestów zastrzeżenia oraz sprzeciwy wobec decyzji lub działań niezgodnych z zasadami i przepisami prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym przeciwko życiu i zdrowiu człowieka,

  • może współpracować ze wszystkimi organizacjami społecznymi i naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie propagowania i realizacji celów i zadań określonych niniejszym Statutem,
  • uczestniczy w spotkaniach, zjazdach, konferencjach i kongresach, których problematyka dotyczy statutowych celów Klubu,
  • prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, dydaktyczno-oświatową i badawczą, ekspercką i doradczą wiążącą się tematycznie z misją, celami i zadaniami Klubu,
  • prowadzi działalność wydawniczą i prasową oraz zbiera materiały i prowadzi bank informacji ekologicznych,
  • •  może prowadzić działalność gospodarczą celem uzyskania funduszy na realizację zadań statutowych,

    •  opracowuje i wdraża projekty oraz prowadzi kampanie na rzecz ochrony zdrowia, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajoznawstwa służącego wychowaniu i wypoczynkowi społeczeństwa.